;

سامانه و سیستم نوبت دهی پزشکان مطب کلینیک و درمانگاه نرم افزار مطب

شمای کلی از سیستم نوبت‌دهی در مجموعه نرم‌افزارهای همیار‌پزشک جی ایکس ترا در نسخه ی خیلی قدیمی آن ( نسخه 5 زمانی که این مجموعه جی ایکس ترا نام نداشت )
شمای کلی از سیستم نوبت‌دهی در مجموعه نرم‌افزارهای همیار‌پزشک جی ایکس ترا در نسخه ی خیلی قدیمی آن ( نسخه 5 زمانی که این مجموعه جی ایکس ترا نام نداشت ) - نرم افزار مطب